× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması

Vakansiyalar

Əməyin ödənilmə dərəcəsi Təsdiqlənmiş ştat cədvəlinə uyğun
Əmək haqqı və iş şəraitinə görə əlavə ödənişlər Təsdiqlənmiş ştat cədvəlinə uyğun
Əlavə ödənişlər: dəniz, səhra, ağır, zərərli və s. İş şəraitinə görə əmək haqqına əlavələr, sosial ödənişlər və sair Qanunvericiliyə uyğun
Əmək şəraiti Sahil obyektləri
İş vaxtının norması Həftəlik 40 saat, 5 gün (saat 08.00-17.00)
Sığorta təminatı Var
Yataqxana təminatı Yoxdur
İş yerinə çatdırılma Var
Təhsil səviyyəsi Peşə-ixtisas
Tələb olunan iş stajı Sahə üzrə minimum 1 il
Tələb olunan kompüter bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Tələb olunan xarici dil bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətlidir
Vəzifə (peşə) təlimatı • Suyun kimyəvi təmizlənməsi prosesinin aparılması: məhsuldarlığı 300 kub metr/saatdan artıq olan qurğuda (aqreqatda) xlorlaşdırma, duzsuzlaşdırma. Kationit və anionit süzgəclərdə və adsorbsiya kalonlarında olan ion mübadilə metodu ilə suyun dərin duzsuzlaşdırılması prosesinin aparılması; • Reqlamentdə nəzərdə tutulmuş texnoloji rejimin parametrlərinə - regenerasiya edən məhlulların qatılığına, temperaturuna, təzyiqə, suyun verilmə sürətinə, nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərinə və kimyəvi analiz nəticələrinə görə nəzarət edilməsi; • Duzsuzlaşdırılmış suyun elektrik keçiriciliyinin ölçülməsi, tələb olunan xammal miqdarının və məhlul çıxışının hesablanması. Çəkilmiş koaqulyasiya hissəciklərin sudan çıxarılması və soda-əhənglə suyun yumşaldılması. Daxil olan suyun keyfiyyəti dəyişdikcə suyun kimyəvi təmizlənməsinin bütün rejiminin dəyişdirilməsi;
Tələb olunan bilik və bacarıqlar • Xidmət etdiyi aparatların quruluşu haqqında əsas məlumatları; su kəmərlərinin və armaturların yerləşməsini; xlorlanan məhsulların konsentrasiyasını; suyun kimyəvi təmizlənməsi prosesinin tənzimlənmə qaydalarını; xidmət edilən avadanlığın kinematik sxemlərini; təhlil və hesablamaların aparılma metodikasını bilməlidir.