× Schedule of Ro-Ro and ferryboats Cargo tracking Tariff calculation and ticket sales Transportation tariffs Application form for suppliers Citizen application

Vacancy

Seçim zamanı ADDA və ADK məzunlarına üstünlük veriləcək.

Vakansiya nömrəsi #815512
Vakansiyanın adı Takelajçı
Qurumun adı AXDG QSC gəmi təmiri və tikinti zavodları
Qurumun struktur bölməsinin adı Mexaniki təmir bölməsi
Qurumun ünvanı Bakı şəhəri, Zığ şossesi
Əməyin ödənilmə dərəcəsi Təsdiqlənmiş ştat cədvəlinə uyğun
Əmək haqqı və iş şəraitinə görə əlavə ödənişlər Təsdiqlənmiş ştat cədvəlinə uyğun
Əlavə ödənişlər: dəniz, səhra, ağır, zərərli və s. İş şəraitinə görə əmək haqqına əlavələr, sosial ödənişlər və sair Qanunvericiliyə uyğun
Əmək şəraiti Sahil obyektləri
Vəzifə (peşə) təlimatı • 25 tondan yuxarı kütləsi olan maşın, mexanizm, cihaz və avadanlığın, yüklərin suda, açıq meydançalarda, mail körpülərdə, doklarda çatılanması, yüklənməsi, qaldırılması, çıxarılması, yerlərinin dəyişdirilməsi, barjalar (özüllər) üzərinə qoyulması, yığılması və hissələrə ayrılması üzrə takelaj işlərinin kranlar və bucurqadların köməyi ilə yerinə yetirilməsi; • Xüsusi ilə mühüm və ağır yüklərin qaldırılması və yerinin dəyişdirilməsi üçün kanatların seçilməsi və tədərük edilməsi. 2 və daha artıq kranla birgə, kran və tallarla, üzən kranlarla yerinə yetirilən takelaj işlərinin yerinə yetiriləməsi. Gəmi gövdəsinin altında dankrat və qəfəslərin yük altında yerlərinin dəyişdirilməsi; • Stend şəraitində xüsusilə mürəkkəb gəmi elektrik və bütövlükdə sistemlərin avadanlığının iş xüsusiyyətləri və pasportları tərtib edilməklə sınağa hazırlanması və sınaqdan keçirilməsi, elektromexaniki və radiotexniki cihaz və sistemlərin nizamlayıcısı ilə birlikdə avadanlığın nizamlanması.
Tələb olunan bilik və bacarıqlar • Talların köməyi ilə gəmi otaqlarının daxilində 15 tondan yuxarı kütləli yüklərin, 25 tondan yuxarı kütləsi olan ağır yüklərin kran avadanlığı tədbiq etməklə çatılanması, qaldırılması, yerinin dəyişdirilməsi, yüklənməsi və boşaldılması qaydalarını. • 2 və daha artıq kranla birlikdə üzən kranlar, kranla və tallarla yerinə yetirilən takelaj işlərinin görülməsi prosesinin idarə edilməsi qaydalarını; gəmilərin təchiz olunması üzrə takelaj işlərinin icrasına Dövlət Registri və Dövlət Texniki nəzarət tələblərini bilməlidir.